Saturday, 31 May 2014

कया पता कल यह सुबह हमारी हो...ना हो...

बस तुम खुश रहो दोसतो...यह जिनदगी फिर हो...ना हो...

          शुभ रात्री.....